kontakt_stift.jpg

Biskopen leder stiftet

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift som leds av varsin biskop, därtill finns en ärkebiskop med säte i Uppsala. Stiftens uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet.

Stiftet ska enligt Svenska kyrkans regelverk kyrkoordningen främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. Den uppgiften gäller främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Arbetet sker bl. a. genom utbildning, rådgivning och fortbildning.

Högsta beslutande organ i stiften är stiftsfullmäktige vars ledamöter väljs i kyrkovalet som äger rum vart fjärde år. I varje stift ska det finnas en stiftsstyrelse, som är stiftsfullmäktiges beredande och verkställande organ, och ett domkapitel. Bland Stiftsstyrelsen uppgifter finns att besluta om indelningen i församlingar och pastorat och att ha ett övergripande ansvar för de kyrkliga valen i stiftets församlingar och samfälligheter. Domkapitlet arbetar bl. a. med frågor som gäller behörighetsförklaring av sökande till prästtjänster, tillsyn av prästernas och diakonernas ämbetsförvaltning, gudstjänstlivet och kyrkorummets utformning.

Till biskopens uppgifter hör att inspirera präster, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete samt att viga präster och diakoner. Det är också biskopens uppgift att företräda stiften och Svenska kyrkan i samhällslivet, till exempel i massmedia.

Sedan 2007 är Antje Jackelén biskop i Lunds stift. Hon har arbetat som präst i bl.a. Gårdsstånga och Lunds domkyrkoförsamling innan hon doktorerade 1999. Därefter verkade hon vid Lunds universitet i två år innan hon 2001 tillträde en tjänst vid Lutheran School of Theology i Chicago, USA. Antje Jackelén vigdes till biskop söndagen den 15 april 2007.

Domkyrkan har en särskild roll då den både är en “vanlig” församlingskyrka men på samma gång platsen för de stora stiftsfesterna som präst- och diakonvigningar och jubileumsgudstjänster av olika slag. Domkyrkans roll som stiftets kyrka märks också genom att biskopen som regel leder fredagens morgonmässor samt ett antal söndagsgudstjänster varje år.